Sisekoolitused

Hea asutuse juht!

Kui tunned, et sooviksid oma meeskonnale pakkuda personaalset koolitust, koostame heameelega just Sinu meeskonna vajadustest lähtuva koolituskava alljärgnevatel teemadel.

Vaimse tervise vitamiinid
Populaarne!
Eneseregulatsioon ja enesehoiu tehnikad
Juhtimine meeskonnas DiSC-mudeli abil
Suhted ja suhtlemine meeskonnas
Erinevate isiksuste ja inimtüüpidega toimetulek
UUS!
Enesekehtestamise praktilised oskused
Konfliktide ennetamine ja lahendamine tööl
Projektijuhtimine

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Sisekoolituse Tellimine

Vaimse tervise vitamiinid e. enesehoiu tehnikad.

Eesmärk: analüüsida iseenda vaimse tervise peamisi indikaatoreid, paremini märgata ohutegureid ja nende ennetamisvõimalusi ning praktiseerida erinevaid vaimset tervist säilitavad ja tugevdavaid tehnikaid. 
 
Teemad: 
 • hea vaimse tervise indikaatorid e. osalejate reaalsuskontroll iseenda vaimse tervise hetkeseisundist;
 • peamised takistused vaimse tervise hoidmisel: indiviidist, keskkonnast ja teistest inimestest tulenevad mõjud. Kuivõrd saame seda kontrollida ja muuta?
 • Lapsepõlve mõjud: positiivse minapildi, enesehinnangu ja -kindluse kujunemise alused. Väljakujunenud ensekohaste uskumuste muutmine parema kriisikindluse saavutamiseks keerulistes olukordades.
 • Enesehinnangu tõstmise praktilised harjutused. 
 • Erinevad inimesed, erinevad käitumised. Milllised on inimeste käitumistüüpide riskifaktorid vaimse tervise hoidmisel ja kuidas ennast paremini hoida teiste inimestega suhtlemisel. Ületame tõkkeid manipuleerivate, domineerivate ja agressiivsete inimestega suhtlemisel. 
 • Emotsioonid: millised on negatiivsete emotsioonide (nt. süütunne, hirm, pettumus, kurbus, viha) peamised “käivitajad”. Märkame ja sekkume, et vähendada “käivitajate” mõju vaimsele tervisele. 
 • Muretsemine ja ülemõtlemine: miks satume sellesse “nõiaringi” ja kuidas sellest välja astuda. Praktiseerime KKT (kogntiiv-käitumisteraapia), MI (motiveeriva intervjueerimise) ja supervisiooni tehnikaid muretsemise ja ülemõtlemise vähendamiseks.
 • “Kõik saab alguse mõtlemisest” – mis mõjutab meie mõtlemist, miks on seda nii raske muuta isegi kui väga tahame ning kuidas seda siiski teha. Esimesed sammud mõtete korrastamiseks. 
 • Enesevaatlus: sisemiste ressursside avastamine; “turvapaiga” loomine stressirohketes olukordades pinge ja ärevusega toimetulekuks. Enesesisenduste ja teadveloleu parimad praktikad.
Koolituse maht: 8 – 16 ak/t. Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.

Eneseregulatsioon e. enesehoiu tehnikad.

Eesmärk: arendada tundetarkust (emotsionaalset intelligentsust) ja empaatiavõimet ning õppida võtma vastutust oma emotsioonide eest ja omandada enesehoiutehnikad, mis aitavad tõhusamalt ennetada konflikte ja stressi ning saavutada paremaid suhteid kolleegidega ja töötulemused. 
 
Teemad: 
 • emotsionaalne intelligentsus (EQ): olemus, komponendid (eneseteadlikkus, – regulatsioon, -motivatsioon ja empaatia ning sotsiaalsed oskused.
 • Emotsioonidega seotud düsfunktsionaalsed käitumisreaktsioonid ja nende muutmine. 
 • Emotsionaalset tasakaalu säilitavad ja suhteid parendavad tõlgendamisviisid.
 • Emotsioonide eest vastutuse võtmine: põhimõtted, takistused ja nende ületamine.
 • Enesehinnangu ja -kindluse suurendamine. “Elureeglid” (nt. liigne enesekriitika, üle muretsemine ja -mõtlemine jne.) igapäevakäitumise mõjutajatena ja kuidas seda muuta. 
 • “Mina” – sõnumid: põhimõtted ja rakendamine soovide ja vajaduste väljendamisel; vastureaktsioonidega toimetulek. 
 • Kontrollkese ja kaitsemehhanismid: mõju ja positiivsete muutuste algatamine. 
 • Empaatia: olemus, kujunemise dünaamika, seos isiksusega Suure Viisiku põhjal. 
 • Empaatiavõime arendamine vs. hüper-empaatia konfliktide ja stressi ennetamise kontekstis.
 • Empaatiavõime arendamise eeltingimused: hoiakud, uskumused, tolerantsus ja autonoomia austamine, sotsiaalsed oskused. 
 • Empaatiline kuulamine ja õigete küsimuste küsimine.
 • Emotsionaalselt tasakaalus inimeste toimetulekumehhanismid ja nende igapäevaelus rakendamine. 
 • Meelerahu põhimõtted ja nende rakendamine enesehoiutehnikana + nippe psühholoogi “tööriistakastist”

Koolituse maht: 8 – 16 ak/t.  Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.

Juhtimine meeskonnas DiSC mudeli põhjal

Eesmärk: paremini mõista iseenda käitumist ja selle mõju kolleegidele erinevates olukordades ning õppida suhtlemistehnikaid, mis tagavad head suhted kolleegide vahel nii tava- kui keerukates  (stressi) olukordades

Teemad: 
 • milline on Sinu ja meeskonnaliikmete loomupärane käitumisviis DiSC mudeli põhjal ja kuidas see igapäevaseid suhteid ja juhtimist mõjutab 
 • kuidas paremini ära tunda erinevaid käitumistüüpe meeskonnas e. millised on nende eesmärgid, motiivid, vajadused, tugevused/nõrkused, stressorid ja suhtlemisviisid
 • praktilised suhtlemistehnikad erinevate inimestega koostööks
 • tavapärased “lõksud” erinevate inimestega suheldes ja kuidas neid vältida (näiteid parimatest praktikatest)
 • kuidas väljenduvad erinevate DiSC käitumistüüpide korral pinged e. millised on emotsionaalsed ja käitumuslikud ohumärgid ja kuidas neile õigesti reageerida
 • konfliktolukordade ennetamine ja lahendamine sõltuvalt DiSC-mudelist e. erinevad lahendused konfliktidega toimetulekuks.
 • lihtsamad motiveerimis- ja õigete küsimuste küsimise tehnikad sõltuvalt meeskonnaliikmest
 • vaimse tervise toetamine e. mida iga käitumistüübi esindaja tegelikult vajab, et tunda end mõistetu ja väärtustatuna
Koolituse lisaväärtusena saab iga osaleja kaasa personaalse DiSC käitumisprofiili rapordi iseenda kohta (ca 20 lk) (vt. näidist), mis annab hea ülevaate inimese käitumisstiilist ning edasistest tegevussuundadest. 

Koolituse maht: 8 ak/t.  Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.

Suhted ja suhtlemine meeskonnas

Eesmärk: teadvustada osalejatele igaühe individuaalse panuse tähtsust positiivsema töökeskkonna loomisel; analüüsida võimalusi, kuidas läbi erinevate suhtlemise ja enesejuhtimise tehnikate ennetada ja paremini toime tulla keerukate olukordadega. 

Teemad: 
 • Mina ja teised e. igaühe individuaalsed vajadused, soovid, oskused ja sisemine motivatsioon parema koostöö allikana. Kuidas leida tee takistustest ja rahulolematusest eesmärkideni, mis soodustavad positiivsemate mõttemustrite teket ja seeläbi parendavad suhteid meeskonnas.
 • Erinevad inimtüübid e. millised on minu tugevused, väärtused ja uskumused, mis toetavad ja takistavad omavahelist suhtlust. Kuidas suhelda ja soodustada koostööd erinevate inimeste vahel e. lihtsamaid suhtlemise ja üksteisega arvestamise nippe. 
 • Suhtlemine hinnangu- ja suhtlemistõkete vabalt.
 • Enesekindlus, kui üks koostöö tugevdamise ja emotsioonide juhtimise alustala. Kuidas kasvatada positiivset eneseusku ja -väärtustatust läbi psühholoogiliste võtete.
 • Meie meeskonna tänased tugevused, nõrkused ja võimalused. Muutuste algatamise võlud ja valud e. kuidas turvaliselt liikuda ühtsema meeskonna poole. Erinevad koostöömudelid ja edasised sammud töö sujuvamaks edenemiseks. Iga osaleja võimalikud järgmised sammud positiivsema töökeskkonna loomisel e. kõik saab alguse meist endist. 
 • Emotsionaalse turvatunde loomine indiviidi ja grupi tasandil e. kuidas märgata ja väljendada tundeid kolleege austaval viisil. 

Koolituse maht: 7 – 14 ak/t. Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.

Erinevate isiksuste ja inimtüüpidega toimetulek tööl

Eesmärk: analüüsida iseenda ja kolleegide isiksuse eripärasid ja nende vastasmõjusid töökeskkonnas; paremini ära tunda erinevate käitumistiilide tunnuseid ja ohumärke ning praktiseerida suhtlemise, motiveerimise ja konfliktide ennetamise/lahendamise tehnikaid lähtuvalt kolleegi isiksuse- ja käitumistüübist.
 
Teemad: 
 • Sinu isiksuse “geneetiline kood” e. millised isiksuseomadused ja mil määral Sind täna mõjutavad (Suure Viisiku järgi). 
 • Avatus, meelekindlus, ekstravertsus, sotsiaalsus ja neurootilisus: kuidas need avalduvad Sinu mõtte, tunde ja käitumismustrites ning millised on lühi- ja pikaajalised tagajärjed töösuhtes. Kas ja kuivõrd on võimalik seda kontrollida e. teadlikud valikud käitumise muutmisel. 
 • Ambitsioonikad ja kontrollivad inimesed Sinu ümber e. kuidas neid paremini mõista ja toime tulla. Lihtsamad suhtlemis- ja enesekehtestamistehnikad. 
 • Rahulolematud ja agressiivsed inimesed Sinu ümber e. kuidas ennast hoida ja käituda kolleegidega, kes keskenduvad negatiivsele või teevad oma väljaütlemistega teistele haiget. 
 • Meeldivad, kuid manipuleerivad kolleegid e. kuidas ära tunda nartsissistliku kalduvusega inimest: peamised käitumis- ja suhtlemisviisid, peamised hirmud. Enesehinnangu ja -kindluse suurendamine manipulaatoritega koos töötades. 
 • Erinevad käitumistüübid (domineerija, sotsiaalne, stabiilne, analüütiline), nende peamised omadused, hirmud, eesmärgid ja vajadused, millega töökeskkonnas arvestada.  
 • Domineerijaga suhtlemine e. kuidas läbi ratsionaliseerimise, argumenteerimise ja konkreetsuse saavutada nendega hea koostöö. 
 • Sotsiaalse inimese peamised stressorid tööl ja kuidas neid samm-sammult vähendada, et kõigi vaimne tervis säiliks.
 • Tasakaalu säilitamise võimalused stabiilse käitumistüübi esindajale, kui organisatsioonis toimuvad muutused e. kuidas aidata neil kiiremini kohaneda pinge- või muutuvates oludes.
 • Analüütilise ja ratsionaalse inimese toimetulek iseenda tunnetega ebamäärastes või konfliktolukordades e. kuidas saavutada parem enesekontroll.
 • Juhtumipõhised suhtlemis- ja motivatsioonialased soovitused erinevate isiksuse- ja käitumistüüpidega paremaks toimetulekuks ja vaimse tervise hoidamiseks. 

Koolituse maht: 8 – 12 ak/t.  Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.

Enesekehtestamise praktilised oskused.

 
Eesmärk: paremini mõista enesekehtestamise erinevate viiside lühi- ja pikaajalist mõju töö efektiivsusele ja suhetele, kaardistada personaalseid enesekehtestamise takistusi ja praktiseerida eduka enesekehtestamise (sh. tagantjärgi kehtestamise) tehnikaid. 
 
Teemad: 
 • enesekehtestamist raskendavad tegurid (nt. isiksuse-, temperamenditüüp, kogemused, hirmud, negatiivsed emotsioonid jne.) ja nende personaalne kaardistamine
 • psühholoogilised ja käitumuslikud sekkumistehnikad, mis aitavad vähendada ensekehtestamise takistusi
 • enesekehtestamiseks vajaliku julguse ja sisemise motivatsiooni suurendamine
 • enesekehtestamise liigud; nende lühi- ja pikaajalised mõjud vaimsele ja füüsilisele tervisele
 • “Ei” ütlemin: erinevad viisid ja toimetulek võimalike tagasilöökidega
 •  kehtestamise eelduseks olevad suhtlemistehnikad. Praktika.
 • 3-osaline “mina”-sõnum ja “käiguvahetus” töösituatsioonides
 • kehtestamine keerukate isiksuste puhul (manipulaatorid, agressorid, rahulolematud jne.)
 • emotsionaalne toimetulek, kui kehtestamine siiski ei õnnestu. Tagasilöökide põhjused ja sellest tulenevad võimalikud edasised valikud. 

Koolituse maht: 8 – 12 ak/t.  Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.

Konfliktide ennetamine ja lahendamine tööl

 Eesmärk: suurendada teadlikkust konfliktide ennetamise ja lahendamise võimalustest, praktiseerida suhtlemistehnikaid erinevate inimtüüpide ja juhtimistasandite vahel ning leida võimalusi paremaks emotsionaalseks enesejuhtimiseks.
 
Teemad: 
 •  konfliktipsühholoogia olemus: tekkepõhjused, intensiivsus, lühi- ja pikaajalised tagajärjed käitumisele, füüsilisele ja vaimsele tervisele ning suhetele meeskonnas.
 • Konfliktolukordade ja personaalsete mõjutegurite kaardistamine lähtuvalt osalejate väärtushinnangutest, vajadustest ja eesmärkidest.
 • Erinevad konfliktitüübid ja nende sobivad lahendusvõimalused. Lahendamatute konfliktidega toimetulek.
 • Suhtlemistehnikad konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks, sh. erinevate juhtimistasandite vahel. Praktilised motiveerimistehnikad tulemuslikumaks konfliktide lahendamiseks.
 • Toimetulek erinevate isiksuste ja käitumistüüpidega.
 • Konfliktide lahendamise erijuhud e. keerukad olukorrad ja isiksused (nt. viha, agressioon, manipulatsioon, nartsissistlik kaldvus, rahulolematus jne.). Näidisjuhtumite lahendamine. 
 • Läbirääkimised: eeldused, põhimõtted ja strateegiad. Lahendustele keskendumine. 
 • Enesejuhtimine konfliktide korral: toimetulek sisekonfliktide ning negatiivsete tunnete ja mõtetega, allasurutuse ja (töö)motivatsiooni langusega. 
 • Emotsionaalse enesekontrolli suurendamise tehnikad.
Koolituse maht: 7 – 12 ak/t. Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)
 
Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.
Projektijuhtimine

 Eesmärk: teadvustada projektijuhtimise erinevaid etappe ning projektimeeskonna liikmete rolle ja vastutust, analüüsida võimalikke riske ja osata neid ennetada/maandada; planeerida iseenda tegevusi projekti- ja meeskonnajuhtimise protsessis tulemuslike eesmärkide saavutamiseks. 
 
Teemad:
 • Projekti olemuslik ja teoreetiline käsitlus. Kaasaegsed projektijuhtimise võimalused. Projekti elutsükkel, projektijuhtimise protsessid ja edutegurid.
 • Projekti määratlemise, planeerimise ja kavandamise etapid. Siht- ja sidusrühmade analüüs ja kaasamine.
 • Lähteülesande olemus ja selle koostamise põhimõtted. Probleemi definitsioon ja olemus.
 • Keskse probleemi määratlemine "probleemipuu" tehnikaga. Projekti eesmärgid vs. tegevused.
 • Eesmärkide seadmine tehnika "loogiline maatriks" meetodil. Eesmärkide priotiseerimine.
 • Projektiplaan ja selle ülesehitus. Tegevuste priotiseerimine.
 • Projekti ressursside planeerimise tasandid. Projekti ajakava koostamine, tegevuste määratlemine, ressursivajaduse hindamine/analüüs, eelarve koostamise põhimõtted.
 • Projekti teostamine ja hindamine.
 • Projekti erinevate etappide analüüsi meetodid ja riskianaüüs.
 • Riskianalüüsi olemus ja eesmärk: kvalitatiivne ja kvantitatiivne riskianalüüs
 • Riskianalüüsi tehnikad: „võrkanalüüs“, „riskide register“, „riskianalüüsi maatriks“ ja „SWIFT“
 • Projektimeeskonna moodustamine ja juhtimine. Meeskonna kujunemise etapid, rollid, delegeerimise tehnikad.
 • Tegevuse hindamise põhimõtted coachingu meetodil. Motivatsioon.
 • Virtuaalne meeskond ja virtuaalse meeskonna juhtimine.
Koolituse maht: 12 - 16 ak/t. Koolitaja: Kaire Valge
 
Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.