Õppekorralduse alused

Üldsätted

 • Jako Koolitus OÜ (registrikood 12067021) lähtub täiendkoolituse korraldamisel “Täiskasvanute koolituse seadusest” ja “Täienduskoolituse standardist”
 • Täiendkoolitust korraldatakse majandustegevusteate nr 176677 registreeritud õppekavarühmades.
 • Koolitused toimuvad aadressil Riia 181a, Tartu või koolituse tellija ruumides.
 • Koolituste õppekavad ja toimumisajad avaldatakse jako.ee kodulehel või sisekoolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva õppekava alusel.
 • Õpingute alusdokument on õppekava, kus määratletakse:
  • õppekava nimetus
  • õppekavarühm
  • õpiväljundid
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
  • õppe kogumaht, sh. auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
  • õppe sisu
  • õppekeskkonna kirjeldus
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • Õppekava mahu arvestamise aluseks on akadeemiline tund (e. 45 minutit)

Vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise kord

 • Koolitusel osalemiseks tuleb  jako.ee kodulehel soovitud koolituse juures end registreerida.
 • Registreerida saab ka e-posti: info@jako.ee ,tel. +372 525 3135 või e-töötukassa (Jako Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner) teel.
 • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
 • Registreerunud osalejatele saadetakse kinnitus e-posti aadressile, mille koolitusel osaleda soovija registreerimisel esitas.
 • Hiljemalt 3 päeva enne koolituse algust saadab koolitusjuht osalejatele korraldusliku info (tunniplaan, toimumiskoha aadress, päevakava, juurdepääsu ja parkimisinfo jne.)
 • Koolitusgrupp avatakse, kui registreerunud on vähemalt 5 inimest. Koolitusgrupi mittetäitumisel on OÜ-l Jako Koolitus õigus koolitus ära jätta või edasi lükata registreerunute piirarvu täitumiseni.
 • Koolituse ärajätmisest teavitatakse registreerunuid e-posti teel vähemalt 7 kalendripäeva enne koolituse planeeritud algust.
 • Kui koolituse edasilükkamisel uus koolitusaeg osaleja(te)le ei sobi, tagastatakse koolitustasu täies ulatuses, kui ettemaksuarve on tasutud.
 • Koolitusele registreerunul on võimalik registreerumine tühistada e-posti teel: info@jako.ee hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse algust. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolitustasust.
 • Kui klient loobub (v. tühistab) sisekoolitusest (mis on varasemalt e-maili teel kinnitatud) vähemalt 10 kalendripäeva enne koolituse algust, tuleb tal tasuda leppetrahvi 30% koolituse maksumusest hiljemalt planeeritud koolituse alguskuupäevaks.
 • Sisekoolituse puhul on kliendil õigus kokku leppida Jako Koolitus OÜ-ga uus võimalik koolituse kuupäev.
 • Kui osaleja ei ilmu koolitusele ega teata mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, ei kuulu koolitustasu tagastamisele. Väljastatud arve puhul kuulub see tasumisele.
 • Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
 • Koolitusel osalejatele saadetakse arve, mis tuleb tasuda enne koolituse algust, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Üle 80t. kestvate koolituste puhul on võimalik tasuda ka osadena, mille kohta koostatakse eraldi maksegraafik.
 • Kui koolituse lõpukuupäevaks pole kogu arve tasutud, on OÜ-l Jako Koolitus jätta väljastamata tõend/tunnistus.
 • Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, toimub arveldamine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele.
 • Koolitusel osalejaid õppetasust ei vabastata.
 • Koolitusest osavõttu kinnitab õppija koolituspäeva lõpul oma allkirjaga.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 • Koolitusele registreerumiseks ja koolituse läbimisel tunnistuse väljastamiseks kogutakse õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, kodune aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks.
 • Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel. Klientide isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ning isikuandmete kasutamine muudel kui kliendi valitud koolitusega seotud eesmärkidel on lubatud üksnes kliendi kirjalikul nõusolekul.

Õppe lõpetamise tingimused

 • Täiendusõppekursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

Koolituse lõpus väljastatavad tõendid ja tunnistused

Igale täiendusõppekursusel osalenule väljastatakse tõend või tunnistus kuhu märgitakse järgmised andmed:

 • täiendusõppekursusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

Vaidluste lahendamine

 • Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.
 • Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.