Õppekorralduse kvaliteet

Üldsätted

 Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Kõik kursused on OÜ Jako Koolitus kodulehel vähemalt 1 – 3 kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juures ja/või e-töötukassa kaudul.
 • Koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse ajakava, toimumiskoha ja transpordivõimaluste kohta.
 • Registreerunutega võtab enne koolituse algust ühendust koolitusjuht, et täpsustada koolitusvajadus, õppe eesmärgid või õppija erivajadusest tingitud toetamisvõimalused.
 • Koolituste jooksul püütakse luua õppijatele õppimist võimalikult palju toetav füüsiline ja psühholoogiline keskkond, mille eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolitustel ning õpimotivatsiooni säilimine.
 • OÜ Jako Koolitus viib koolitusi läbi aadressil Riia 181a, Tartu või renditakse koostööpartnerite ruume teistes linnades. Kõik ruumid vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele siseruumide kohta. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud kaasaegse esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolitusruumidele tagatakse võimalusel juurdepääs ka liikumispuudega isikutele.
 • Õppepraktika vajadust koordineerib koolitusjuht, kes püüab leida osalejatele sobivad praktikabaasid ja suhtleb praktika eest vastutava isikuga. Praktika läbiviimisel lähtutakse praktikalepingust, mis sõlmitakse OÜ Jako Koolitus, õppija ja praktikabaasi vahel.
 • Igaks kursusel on ette valmistatud õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
 • OÜ Jako Koolitus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistega, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
 • Sõltuvalt õppekavast tagatakse osalejatele õppe läbimisel vajalik internetiühendus.
 • Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õppekavas püstitatud õpiväljundid saavutati ja õppes osaleti vähemalt 80%. Tõend väljastatakse juhul, kui koolitusel ei hinnatud õpiväljundite saavutamist v. kui osaleja ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväjundeid v. kui auditoorses õppes osaleti vähem kui 80%.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Jako Koolitus OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituste lühitutvustuse juures.
 • Õppekava koostamisel juhindutakse täiskavanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning õppekava koostamise juhendmaterjalist (välja antud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt)
 • Täiendkoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õppekava koostamise alus;
  • õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorne, praktiline ja iseseisev töö. Õppekava maht määratakse õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile;
  • sihtgrupp;
  • õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe sisu; õppemeetodid;
  • õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  • koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.
  • õppekava kinnitamise/muutmise aeg.
 • Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
 • Kui täienduskoolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale ettevalmistus kutse taotlemiseks, arvestatakse õppekava koostamisel konkreetse valdkonna õigusaktidest ja kutsestandardites sätestatud nõuetest.
 • Õppekavasid ajakohastatakse regulaarselt sõltuvalt muutustest õigusaktidest, lähtuvalt tööjõuturu ja õppijate vajadustest.
 • Õppekava kinnitab Jako Koolitus OÜ juhataja.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Kõik koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust; soovitavalt ka täiskasvanute koolitaja kutset.
 • Koolituse lõppedes kogutav tagasiside analüüsitakse Jako Koolitus OÜ poolt ning avaldatakse koolitajale. Lähtuvalt tagasisidest kohandatakse täiendusõppe läbiviimist ja koolitaja tegevust.
 • Koolitajate kvalifikatsiooniga saab tutvuda www.jako.ee lehel konkreetse koolituse juures.

Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • Iga koolituse lõpul täidavad osalejad paberkandjal või elektrooniliselt jako.ee kodulehel oleva vastavasisulise koolituse juures tagasisidelehed, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
 • Tagasisidelehtede põhjal viiakse läbi analüüs, mis aitab vajadusel muuta kursuste sisu, täiendada korraldust või teha ettepanekuid lektori töö paremaks korraldamiseks.
 • Kui õppijate tagasiside koolitaja kohta on olnud väga negatiivne vähemalt 2 korral järjest, kaalutakse lektori väljavahetamist.
 • Mõned tagasisided avaldame osaleja(te) nõusolekul jako.ee kodulehel.