ÄRIPLAANI KOOSTAMINE JA ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMINE

ÜLDINFO

Kuupäev

16.09.2024 - 15.10.2024

Asukoht

Koskla 18, Tallinn

Hind

990 € + KM

Soov olla ise oma aja peremees v. võimalus luua kvaliteetset toodete/teenust, mida kliendid tänases ühiskonnas kõige enam vajavad, on viimasel 3 aastal meie juurde toonud üle 400 alustava ettevõtja, kes seda põnevat teekonda on alustanud v. alustamas. Kui Sinagi soovid paremini mõista ettevõtja rõõme ja muresid, planeerida eesmärgipäraselt oma tegevusi ettevõtjana, et oleksid tulevikus edukas, oled oodatud seda kõike meie koolitusel kogema.  Sinu jaoks on koolitusel olemas personaalset arengutuge pakkuv mentor, kes julgustab ja toetab Sind ettevõtjaks kujunemise ja äriplaani kirjutamise protsessis.

Sihtgrupp: alustavad või vähesel määral tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi.

Maht: 96 ak/t (millest 80 ak/t. auditoorset õpet ja 16 ak/t. iseseisvat tööd)

Eesmärk: juhendada õppijaid ettevõtte käivitamisega kaasnevates valdkondades; toetada nende äriidee vomimist äriplaaniks, mida soovi korral potensiaalsetele investoritele esitada.    

Koolitusteemad

 • Ideest äriideeni: äriidee leidmine, ärimudeli analüüs ja hindamine.
 • Ettevõtluse mõiste, ettevõtjale vajalikud pädevused ja rollid. Ettevõtte omanik, juhatus ja rollid. Tööjõud ja endale sobiva töökoha loomine. 
 • Ettevõtte juriidilised vormid ja nende eripärad, asukoha ja äriõiguslik raamistik.
 • Ettevõtte asutamise etapid; ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid; ootused ettevõtlusele ja ettevõtluses.
 • Äriplaani olemus, struktuur, koostamise põhimõtted. Visioon, missioon ja eesmärgid.
 • Riskianalüüs: SWOT, äritegevusega seotud olulisemad riskid ja maandamisvõimalused. Enamlevinumad vead äriplaanis.
 • Teenused ja tooted: arendus ja kujundamise alused, toote elutsükkel, positsioneerimine turul.
 • Turg ja kliendid: kliendi ootused, etapid, nõudluse ja pakkumise mahu määratlemine; turu-uuringud ja statistika.
 • Konkurents: analüüs, sisenemisbarjäärid, otsesed ja kaudsed konkurendid, nende käitumismudelid ja strateegiad
 • turunduse planeerimine, olemus, meetmestik ja alternatiivid.
 • Müügi ja jaotuskanalid: müügi edendamine ja protsess. Müügiprognoosid: rahavaood, omahinnakalkulatsioon.
 • Juriidilised aspektid äriühingu asutamisel ja toimimisel.
 • Raamatupidamise ja maksunduse alused.
 • Finantsplaneerimine: vajadus, ettevõtte alutsükkel ja kasv.

Koolituse tulemusena:

 • hindab äriideid ja tunneb ettevõtluse olemust ning erinevaid ettevõtlusvorme
 • planeerib tegevusi ettevõtlusega alustamiseks ja ettevõtte juhtimiseks 
 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte 
 • analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili
 • koostab turu- ja konkurentsiuuringuid
 • tunneb erinevaid turundusmeetmeid ja -kanaleid
 • analüüsib ettevõtluskeskkonda ja koostab SWOT ja riskianalüüsi 
 • tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse aluseid
 • koostab äriplaani 

Õpitulemuste hindamise viis: kujundav hindamine, milles kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid. Küsitluslehed, erinevad tagasiside meetodid, otsene tagasiside koolitajatelt ja grupikaaslastelt, kodutööd õppekava teemadel, äriplaani etapiviisiline koostamine.

Hindamiskriteerium: äriplaani esitamine ja kaitsmine

Tunnistus ja tõend: õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta. 

Muu info: koolitus toimub 1 – 2 korda nädalas kl. 9.30 – 16.30. Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kesktasemel arvuti kasutamise oskus ning veebis osalemisel on vajalik arvuti olemasolu ja internetiühendus.

Koolitaja

 • Jelena Źovnikova
  Jelena Źovnikova
  Koolitaja

  Jelena (MA, MBA) on kogenud finants- ja ärinõustaja, mentor, koolitaja ja ettevõtja. Ta on olnud Grant Thornton Baltic nõustamisfirmade grupi partner, sh gruppi kuuluva Läti firma juhtiv partner, ja nõustamisprojektide juht. Viimaste aastate jooksul konsulteerib Jelena enamasti keskmiseid ja väikseid ettevõtteid, idufirmasid, loovinimesi ja MTÜsid läbi oma nõustamisfirma. Ta koolitab ja mentordab tiime Garage48, Loov Eesti, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja, Startup Estonia, Tallinna Loomeinkubaatori, Tehnopoli jt programmide raames nii Eestis kui välismaal. Lisaks on ta Hooandja ühisrahastusplavormi juhatuse liige.

  Jelena peamised konsultatsioonivaldkonnad on:

  – firma arenduse planeerimine ning vajalike äriprotsesside juurutamine,
  – äriplaanide/finantsprognooside/eelarvete koostamine,
  – ärimudeli valik ja valideerimine,
  – firmaväärtuse hindamine,
  – efektiivsuse analüüs,
  – rahastusallikate kaardistus,
  – ühisrahastuskampaania korraldamine,
  – Töötukassa nõudmised (ettevõtlustoetuse kontekstis),
  – üldised maksundusega ja lepingutega seotud küsimused (peamised maksud, nende deklareerimine, peamised erisoodustuste liigid, töö- vs muud lepingud jms),
  – üldised küsimused seoses ettevõtte registreerimisega.

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Koolitusele registreerumine

Karolina Kamenik - koolitusjuht

+372 521 5046

koolitused@jako.ee