Õppekorralduse alused

Üldsätted

 • Jako Koolitus OÜ (registrikood 12067021) lähtub täiendkoolituse korraldamisel “Täiskasvanute koolituse seadusest” ja “Täiendkoolituse standardist”
 • Täiendkoolitust korraldatakse majandustegevusteate nr 176677 registreeritud õppekavarühmades.
 • Koolitused toimuvad aadressil Riia 181a, Tartu või koolituse tellija ruumides.
 • Koolituste õppekavad ja toimumisajad avaldatakse jako.ee kodulehel või sisekoolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva õppekava alusel.
 • Õpingute alusdokument on õppekava, kus määratletakse:
 • õppekava nimetus
 • õppekavarühm
 • õpiväljundid
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
 • õppe kogumaht, sh. auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
 • õppe sisu
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • õppematerjalide loend, kuhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • Õppekava mahu arvestamise aluseks on akadeemiline tund (e. 45 minutit)

Vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise kord

 • Koolitusel osalemiseks tuleb eelnevalt jako.ee kodulehel olevaks tähtajaks registreeruda e-posti teel: info@jako.ee v. tel. +372 525 3135
 • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
 • Registreerunud osalejatele saadetakse kinnitus e-posti aadressile, mille koolitusel osaleda soovija registreerimisel esitas.
 • Koolitusgrupp avatakse, kui registreerunuid on vähemalt 10 inimest. Koolitusgrupi mittetäitumisel on OÜ-l Jako Koolitus õigus koolitus ära jätta või edasi lükata registreerunute piirarvu täitumiseni.
 • Koolituse ärajätmisest teavitatakse registreerunuid e-posti teel vähemalt 2 päeva enne koolituse planeeritud algust.
 • Koolitusele registreerunul on võimalik registreerumine tühistada vastavalt iga koolituse juures kirjeldatud tühistamise tingimustele, andes sellest teada e-posti teel: info@jako.ee
 • Koolitusest osavõttu kinnitab õppija koolituspäeva lõpul oma allkirjaga.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 • Koolitusele registreerumiseks ja koolituse läbimisel tunnistuse väljastamiseks kogutakse õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, kodune aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks.   
 • Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel. Klientide isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ning isikuandmete kasutamine muudel kui kliendi valitud koolitusega seotud eesmärkidel on lubatud üksnes kliendi kirjalikul nõusolekul.

Õppe lõpetamise tingimused

 • Täiendusõppekursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

Koolituse lõpus väljastatavad tõendid ja tunnistused

Igale täiendusõppekursusel osalenule väljastatakse tõend või tunnistus kuhu märgitakse järgmised andmed: 

 • täiendusõppekursusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

Õppetasu maksmine, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord

 • Õppemaks tasutakse esitatud arve alusel enne koolituse algust või maksegraafiku alusel enne kursuse lõppu.
 • Maksegraafikuga maksmisel sõlmitakse koolitusel osalejaga eraldi kokkulepe, kus määratakse ära maksmiskordade arv. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.
 • Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on OÜ-l Jako Koolitus õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.
 • Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
 • Koolituse ärajäämisel OÜ-st Jako Koolitus tulenevatel põhjustel tühistatakse registreerunutele väljastatud arved ning tagastatakse õppemaks täies ulatuses.

Vaidluste lahendamine

 • Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.
 • Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.