Erinevate isiksuste ja inimtüüpidega toimetulek tööl

Eesmärk: analüüsida iseenda ja kolleegide isiksuse eripärasid ja nende vastasmõjusid töökeskkonnas; paremini ära tunda erinevate käitumistiilide tunnuseid ja ohumärke ning praktiseerida suhtlemise, motiveerimise ja konfliktide ennetamise/lahendamise tehnikaid lähtuvalt kolleegi isiksuse- ja käitumistüübist.
 
Teemad: 
 • Sinu isiksuse “geneetiline kood” e. millised isiksuseomadused ja mil määral Sind täna mõjutavad (Suure Viisiku järgi). 
 • Avatus, meelekindlus, ekstravertsus, sotsiaalsus ja neurootilisus: kuidas need avalduvad Sinu mõtte, tunde ja käitumismustrites ning millised on lühi- ja pikaajalised tagajärjed töösuhtes. Kas ja kuivõrd on võimalik seda kontrollida e. teadlikud valikud käitumise muutmisel. 
 • Ambitsioonikad ja kontrollivad inimesed Sinu ümber e. kuidas neid paremini mõista ja toime tulla. Lihtsamad suhtlemis- ja enesekehtestamistehnikad. 
 • Rahulolematud ja agressiivsed inimesed Sinu ümber e. kuidas ennast hoida ja käituda kolleegidega, kes keskenduvad negatiivsele või teevad oma väljaütlemistega teistele haiget. 
 • Meeldivad, kuid manipuleerivad kolleegid e. kuidas ära tunda nartsissistliku kalduvusega inimest: peamised käitumis- ja suhtlemisviisid, peamised hirmud. Enesehinnangu ja -kindluse suurendamine manipulaatoritega koos töötades. 
 • Erinevad käitumistüübid (domineerija, sotsiaalne, stabiilne, analüütiline), nende peamised omadused, hirmud, eesmärgid ja vajadused, millega töökeskkonnas arvestada.  
 • Domineerijaga suhtlemine e. kuidas läbi ratsionaliseerimise, argumenteerimise ja konkreetsuse saavutada nendega hea koostöö. 
 • Sotsiaalse inimese peamised stressorid tööl ja kuidas neid samm-sammult vähendada, et kõigi vaimne tervis säiliks.
 • Tasakaalu säilitamise võimalused stabiilse käitumistüübi esindajale, kui organisatsioonis toimuvad muutused e. kuidas aidata neil kiiremini kohaneda pinge- või muutuvates oludes.
 • Analüütilise ja ratsionaalse inimese toimetulek iseenda tunnetega ebamäärastes või konfliktolukordades e. kuidas saavutada parem enesekontroll.
 • Juhtumipõhised suhtlemis- ja motivatsioonialased soovitused erinevate isiksuse- ja käitumistüüpidega paremaks toimetulekuks ja vaimse tervise hoidamiseks. 

Koolituse maht: 8 – 12 ak/t.  Koolitaja: Marju Koor (loe lähemalt kogemuste kohta koolitaja ja psühholoogina)

Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.