Täiskasvanute koolitaja koolitus

08.10 - 10.12.21 (reedeti) Tallinn (Odra 16)

1550 + km (võimalus tasuda 3-s osas)

110 tundi (sh. 80 t. auditoorset ja 30 t. iseseisvat tööd)

Sihtgrupp:
o koolitajaks v. täiskasvanute õpetajaks õppida soovijad
o tegevad koolitajad, õpetajad ja koolituste korraldajad
o koolitajad, kes soovivad asuda taotlema täiskasvanute koolitaja kutset

"Iga hetke väärt"

Koolitus, mis annab tiivad Sinu koolitajakarjäärile ja seda läbi kogemusliku elamusõppe.
Koolituse lõpetanud osalejate tagasiside
31.01.2019

Eesmärk: koolitaja v. täiskasvanute õpetaja tööalase kompetentsuse areng. Kursusel osalemine aitab kutseeksamiks valmistuda, sh koostada e-portfooliot

Koolitusteemad: 

 • Täiskasvanu õppimise kontekstid ja elukestva õppimise võimalused. o Kvalifikatsiooni- ja kutsete süsteem, kutse taotlemise protsess.
 • Koolitusprotsess: koolitusvajaduse väljaselgitamine, koolituse ettevalmistamine, läbiviimine, hindamine, tagasiside;
 • Täiskasvanute õpetamise printsiibid ja õppija toetamine.
 • Õppija erivajadustega arvestamine: hariduslikud, psüühilised, füüsilised, sh varjatud erivajadused.
 • Väljundipõhise õppekava koostamine lähtudes “Täiskasvanute koolituse seadusest”.
 • Kvaliteedijuhtimine ja kvaliteedinäitajad täiskasvanute koolituse valdkonnas.
 • Koolitaja vajadused, professionaalne areng ja koolitaja porftoolio, juhtumitest õppimine, enesehoid ja läbipõlemise ennetamine.
 • Ootamatuste ja keeruliste olukordadega toimetulek koolitusel, kaordiline juhtimine.
 • Koolitaja kutse-eetika
 • Täiskasvanute koolitust reguleerivad olulisemad õigusaktid (TäKS, täienduskoolitusstandard, kutseharidusstandard).

Miks osaleda meie koolitusel?

Lähtume osalejate vajadustest ja kutsestandardi põhjal loodud õpiväljunditest:

 • kõik peamised koolitajale olulised teemad on kaetud (õppe ettevalmistamine, läbiviimine, analüüs ja hindamine, professionaalne enesearendamine;
 • sõnastame osalejate huvid, täiendavate teemadega tegelemiseks planeerime eri koolituspäevadel aega. 
 • koolitushinnas individuaalne nõustamine (konsultatsioon, motiveeriv intervjueerimine, mentorlus v. coaching) kuni 3 ak. tundi

Koolitus on praktiline, toetame koolitaja isikupärase stiili leidmist ja enesekindlust: 

 • toetavas keskkonnas saab õpetamist harjutada, pakume konsturktiivset tagasisidet
 • meil on mitmekesine koolitajate meeskond, mis võimaldab osalejatel kogeda eri lähenemisi
 • kutsume Teid lahkest oma koolitustele töövarjuks ja palume kaasa koolitajate võrgustikukohtumistele

Koolitaja portfoolio projekti koostamine on jooksvalt toetatud: 

 • õpiväljundite hindamine on peamiselt enesehindamise vormis ja lähtub õppija jaoks olulistest õpieesmärkidest. Kasutame kutse taotlemise vormi või muud vormi õppija valikul.
 • porftoolio projekti täiendamine on osa meie kursuse kulgemisest, nii ei lähe sellega kiireks.

Koolitajad: 

 

Marju Koor on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Tal on suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsioon, DiSC- nõustamise õigus ning täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse. 

Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes organisatsioonides. Viimased 5 a. on pakkunud psühholoogilist nõustamist Eesti Töötukassa klientidele. 

“Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”

“Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

Anu Vaagen on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ja ta on 7. taseme täiskasvanute koolitaja. Ta on koolitaja aastast 1997 ja tal on pikaaegne rahvusvaheline õppearendusprojektide ning koolitusprogrammide väljatöötamise ja rakendamise kogemus. Anu toetub oma töös kutsehariduses ja üldhariduses juhina töötamise tosina-aastasele kogemusele.

Koolitajate koolitajana on Anu põhiteemad täiskasvanud õppija toetamine, õppijate motiveerimine, grupiprotsesside juhtimine, koolitaja professionaalse arengu toetamine, refleksioon, õppekava ja õppeprotsess, tähenduslik õppimine.

Anu on koolitanud õpetajaid, koolitajaid, praktikajuhendajaid, töötuid ja ettevõtjaid. Anu väärtustab õppimiskesksust ja ühesõppimist, mida soodustavad erinevad aktiivõppemeetodid tähendusliku õppimise (significant learning) kontekstis. 

 Kui midagi on 21. sajandil olulist, siis on see õppimine. Jätka õppimist! See viib eduni.  /L.Dee Fink/                                       

Kaire Viil töötab täiskasvanute koolitajana 1998. aastast. Ta on 7. taseme täiskasvanute koolitaja. Kaire on lõpetanud Tartu Ülikooli ja tal on humanitaarainete õpetaja kutse. Ta õpib EBSis juhtimiscoachingut ehk inimeste arengu toetamist mõjusate küsimuste esitamisega. Kaire töötab TalTechi Virumaa kolledžis humanitaarainete töörühma juhina ning lektorina. Ta juhendab igal aastal täiskasvanute keelekursusi ning andragoogikakoolitusi. Kaire on Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna  EPALE Eesti saadik. Ta valiti 2018. a aasta koolitajaks.

Tema andragoogikakoolituste põhiteemad on motivatsiooni hoidmine elukestvas õppes; ennastjuhtiv õppija; õpistiilid ja intelligentsuse liigid; õpibarjäärid ja -takistused;  mentorlus ja tõhus tagasisidestamine, täiskasvanutele sobivad õppemeetodid ning digiõpe.

Kaire on kõige rohkem koolitanud praktikajuhendajaid ja täiskasvanute keeleõpetajaid. Tema enda elukestva õppija moto on see, et kes teisi õpetab, ei tohi kunagi ise õppimist lõpetada.

https://selgedsihid.ee/blogi/

Scroll to Top