Suhtlemiskonfliktide lahendamine

12.05.2020 kl. 10.00 - 15.00

Veebikeskkond Zoom

80 + KM

Järjest kiirem elutempo seab meile kõrgemaid ootusi nii töö-, kui eraelus. Seetõttu puutume igapäevaselt kokku inimestega, kes sooviksid konflikte pigem ennetada, vältida, kui nendega silmitsi seista. Sageli otsitakse nii nõustamisel kui koolitustel seda ühte “kuldvõtmekest”, mis aitaks keerukad olukorrad lahendada. S.Covey (1989) on öelnud, et “see kuidas me probleemi näeme, ongi probleem”. Seega ootame koolitusele huvilisi, kes soovivad sügavamalt mõista probleemide tekkepõhjuseid isiksuslikul ja keskkondlikul tasandil ning on valmis praktiseerima koolitusel jagatavaid tehnikaid ka edaspidi. 

Eesmärk: Paremini ära tunda konfliktide tekkepõhjuseid ning valida sobivaimad lahendusviisid situatsioonist ja isiksusetüübist lähtuvalt.

Teemad:

  • konfliktipsühholoogia olemus: tekkepõhjused, intensiivsus, lühi- ja pikaajalised tagajärjed käitumisele, füüsilisele ja vaimsele tervisele.
  • erinevad konfliktitüübid (fakti-, väärtus-, protseduurilised jne.) ning neile sobivate lahendusvõimaluste leidmine. Lahendumatute konfliktidega toimetulek.
  • konfliktolukordade ja personaalsete mõjutegurite kaardistamine lähtuvalt inimese väärtushinnangutest, vajadustest ja eesmärkidest.
  • konfliktide lahendamine erinevate inimtüüpide ja raskete isiksustega (viha, agressioon, manipulatsioon, töökiusamine).Osalejate juhtumipõhiste olukordade praktiline lahendamine.
  • ühekordsete ja korduvate konfliktsituatsioonide lahendamise eripärad. Selge eneseväljenduse mõju konfliktide ennetamisel.
  • mõjutamis- ja veenmisoskuste arendamine ilma konfliktita e. suhtlemistehnikad, mis aitavad saavutada püsivamaid tulemusi.
  • 6- osaline konfliktlahendusprotsess: kasutamisvõimalused ning praktiline rakendamine osalejate juhtumitele tuginedes.
  • enesejuhtimine rasketes olukordades: toimetulek sisekonfliktide ning negatiivsete tunnete ja mõtetega, allasurutuse ja töömotivatsiooni langusega. 

 Õppemeetodina kasutatakse erinevaid praktilisi grupi- ja individuaalharjutusi, rollimänge, enesekohaseid teste jne.

Lisainfo: koolitusele tulles mõtle (v. pane kirja) palun eelnevalt üks Sind häirinud tööalane konfliktsituatsioon, kus oleksid vajanud lisaoskusi selle lahendamiseks. 

Koolitaja Marju Koor on 14 a. töökogemusega psühholoog ja suhtlemistreener, kes oma nõustamis- ja koolitajatöös puutub sageli kokku olukordadega, kus töötajad v. tööotsijaid vajavad lisatuge/ uusi sotsiaalseid oskusi, et ennetada v. toime tulla keerukate töösituatsioonidega. Seetõttu kasutatakse koolitusel kogemuspõhiseid rollimänge- analüüse – ja harjutusi, et luua soodne õpi- ja harjutuskeskkond neile, kes soovivad endas arendada konfliktilahendusoskusi Lisaväärtusena saavad osalejad kaasa nipid, kuidas säilitada ja suurendada sisemist motivatsiooni uute oskuste praktiseerimisel ja võimalike tagasilöökidega toimetulekul. 

Koolitaja on siiani konfliktide lahendamise koolitusi läbi viinud peamiselt sisekoolitusena ettevõtetes, õppejõuna Tartu Tervishoiu Kõrkoolis ja Tartu Ülikoolis. Al. 2019 a. täiskasvanute koolitaja kutse, tase 6.

 

 

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Juba töötavad isikud saavad taotleda Töötukassast koolitustoetust erialaoskuste omandamiseks ja/v. täiendamiseks. Loe lähemalt…

Scroll to Top