Õppetöö kvaliteet

Üldsätted

 Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Kõik kursused on OÜ Jako Koolitus kodulehel vähemalt 3 kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juures.
 • Koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse ajakava, toimumiskoha ja transpordivõimaluste kohta.
 • Koolituste jooksul püütakse luua õppijatele õppimist võimalikult palju toetav keskkond, mille eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolitustel ning õpimotivatsiooni säilimine.
 • OÜ Jako Koolitus viib koolitusi läbi aadressil Riia 181a, Tartu või renditakse koostööpartnerite ruume teistes linnades. Kõik ruumid vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele siseruumide kohta. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud kaasaegse esitlustehnikaga. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
 • Igaks kursusek on ette valmistatud õppematerjalid paberkandjal.
 • OÜ Jako Koolitus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistega, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Jako Koolitus OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituste lühitutvustuse juures.
 • Täiendkoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppekava kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorne, praktiline ja iseseisev töö. Õppekava maht määratakse õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Kõik koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.
 • Koolituse lõppedes kogutav tagasiside analüüsitakse Jako Koolitus OÜ poolt ning avaldatakse koolitajale. Lähtuvalt tagasisidest kohandatakse täiendusõppe läbiviimist ja koolitaja tegevust.

Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • Iga koolituse lõpul täidavad osalejad paberkandjal või elektrooniliselt jako.ee kodulehel oleva vastavasisulise koolituse juures tagasisidelehed, kus annavad hinnangu kursuse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
 • Tagasisidelehtede põhjal viiakse läbi analüüs, mis aitab vajadusel muuta kursuste sisu, täiendada korraldust või teha ettepanekuid lektori töö paremaks korraldamiseks.
 • Kui õppijate tagasiside koolitaja kohta on olnud väga negatiivne vähemalt 2 korral järjest, vahetatakse lektor välja ning pakutakse õppijatele võimalust saada tasuta samateemaline koolitus ning omandada lubatud õpiväljundid.
 • Mõned tagasisided avaldame osaleja(te) nõusolekul jako.ee kodulehel.