Meeskonnatöö oskuste arendamine DiSC- mudeli põhjal

7 ak.t

Koostöö meeskonnas sõltub igaühe personaalsest panusest, sest vaid ühise eesmärgi nimel pingutades jõutakse efektiivsete tulemusteni. Mõnikord võib siiski olla keeruline jõuda kompromissideni, sest tundub, et ei leita nö. “ühist keelt”; tekivad pinged, mis võivad kulmineeruda konfliktiks, põhjustada lisastressi ja kokkuvõttes mõjuda nii töökvaliteedile kui motivatsioonile. 

Teades nii iseenda kui kolleegide käitumisstiili, loob see parema eelduse koostööks ja toimetulekuks pingeolukordades. Seetõttu on käesoleva koolituse eesmärk: õppida ära tundma erinevate inimeste käitumistüüpe ning planeerida sellest lähtuvalt sobivad tegevused parema koostöö saavutamiseks nii tava- kui probleemolukordades.

Koolitusel käsitletavad teemad: 

  • osalejate loomupärase käitumisstiili määratlemine DiSC-mudeli põhjal: selle avaldumine meeskonnatöös ning mõju koostööoskustele probleemolukordades;
  • erinevate käitumisstiilide tunnused: tugevused ja nõrkused ning vajalikud suhtlemisjuhised meeskonnatöö efektiivsemaks muutmisel;
  • koostööd takistavad tegurid probleemolukordades: nendega toimetulek lähtuvalt teise inimese käitumisstiilist e. kuidas käituda ja reageerida erinevates olukordades nii, et koostöö sujuks;
  • suhtlemis- ja läbirääkimistehnikad, mis aitavad ennetada konflite ja/v. lahendada probleemolukordi tulemuslikumalt ning meeskonnasuhteid kahjustamata.
  • uute eesmärkide seadmine lähtuvalt osalejate DiSC-profiilist e. vajalike käitumismuutuste algatamine koostöö tugevdamiseks erineva käitumisstiiliga inimestega. 

Koolitusel saavad osalejad põhjaliku ülevaate iseenda käitumisstiilist tänu eelnevalt täidetavale põhjalikule DiSC käitumisprofiilile. (Vaata näidisprofiili!) Koolitusel tehakse erinevaid harjutusi ja grupitöid, mis aitavad paremini ära tunda inimeste käitumisstiile ning planeerida iseenda edasisi tegevusi.

Koolitaja Marju Koor lõpetas 2002 a. Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ning kaitses 2010 a. magistrikraadi. Viimased 14 a. töötanud psühholoogi ja koolitajana nii kõrgharidussüteemis kui erasektoris. 

  • 2014 a. läbis koolitaja- suhtlemistreeneri väljaõppe
  • 2017 a. motivatsioonitreeneri väljaõpe
  • 2018 a. DiSC sertifitseerimine
  • Täiskasvanute koolitaja, tase 6

Peamised koolitusteemad: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek. Koolitusprogrammide koostamisel tugineb pikaajalisele nõustamiskogemusele, kombineerides teooriat praktiliste näidete ja juhtimianalüüsidega, kaasates sel moel osalejaid aktiivsemalt õppeprotsessi ning aidates paremini kinnistada uusi teadmisi ja oskusi. 

Scroll to Top