Suhtlemine probleemse lapsega

 • Maht: 7 ak. tundi
 • Grupi suurus: max 25 in.
 • Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid
 • Maksumus grupile: 600€ + km

Eesmärk: anda osalejatele ülevaade õpilase probleemse käitumise põhjustest ja õpetaja toimetulekuvõimalustest; parendada õpetaja eneseabi ja suhtlemistehnikaid, mis vähendavad lapse probleemse käitumise esinemissagedust; õpetada psühholoogilisi tehnikaid lapse enesehinnangu paremaks toetamiseks.

 • mitteaktsepteeritava käitumise põhjused (nt. lapse kriisireaktsioonid, kiindumussuhted, isiksus, madal enesehinnang, õpitud abitus, emotsionaalne tasakaalutus jne); nende teadvustamine ja õpetaja toimetulekuvõimalused;
 • käitumise hindamine ja probleemide kaardistamine. Lapsega kontakti saamine: eeldused, hoiakud, aeg ja koht;
 • probleemset käitumist säilitavad suhtlemistehnikad, millest hoiduda;
 • eesmärkide seadmine häiriva käitumise muutmiseks ja lapse kaasamine muutumisprotsessi.
 • suhtlemistehnikad, mis aitavad probleemset käitumist ennetada, vähendada ja kutsuda last koostööle.
 • lapse enesetõhususe toetamine; psühholoogilised tehnikad enesehinnangu ja motivatsiooni suurendamiseks ning ebaratsionaalsete mõtete ja hirmude vähendamiseks.
 • koostöö lapsevanematega

Koolitusel osaleja:

 • teadvustab lapse probleemse käitumise põhjuseid ning enda rolli ja vastutust nende lahendamisel.
 • oskab valida õigeid tehnikaid lapsega kontakti saavutamisel
 • mõistab käitumismuutusi takistavaid tegureid ning oskab neid oma igapäevatöös teadlikumalt vältida
 • oskab kasutada probleemset käitumist vähendavaid suhtlemistehnikaid ning küsida küsimusi, mis suurendaksid koostöövõimalusi nii lapse kui tema vanematega.
 • teab psühholoogilisi tehnikaid enesehinnangu toetamiseks ja emotsionaalse tasakaalu suurendamiseks.