Õpilase motiveerimise nipid

 • Maht: 7 ak. tundi
 • Grupi suurus: max 10 in.
 • Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid
 • Osalemistasu: 115 + km

Eesmärk: anda ülevaade motiveerimise põhimõtetest, võimalustest ja tehnikatest. Praktiseerida suhtlemistehnikaid, mis aitavad õpilasel paremini jõuda sisemiste motivatsiooniallikateni ning algatada oma elus vajalikke muutusi.

 • motivatsioonilanguse nähtavad ja varjatud põhjused ning õpetaja vastutus ja pädevus õpilase abistamisel;
 • motiveerimise olemus: eeldused, võimalused ja tagajärjed. Vastupanus oleva lapse või -vanema motiveerimine (sh. muutmist vajava käitumise teadvustamine); autonoomia austamine ja toetamine.
 • motivatsiooniloomise eeldused ja suhtlemisstiilid (juhendav, käskiv, kaasaminev).
 • käitumismuutuse algatamine: soovide, vajaduste ja ressursside kaardistamine. Inimkäitumise muutumise protsess: etapid ja suhtlemistehnikate kasutamine igas etapis. Õpilase ja vanema “mugavustsoonist” väljatoomine.
 • “õiged küsimused” õpilase avamiseks ja mõtlemapanemiseks. Kontakti loomise olulisus ja võimalused motiveerimisel; suhtlemistõkked ja nende pärssiv mõju sisemise motivatsiooni algatamisel.
 • aktiivse kuulamise tehnikate kasutamine motivatsiooni suurendamisel ja praktiline rakendamine osalejate juhtumite baasil.
 • madala enesehinnanguga õpilase ja vanema motivatsiooni toetamine
 • õpetaja eneseabi olukorras, kus motiveerimine ebaõnnestub nt. õpilase pereprobleemide tõttu. Töömotivatsiooni säilitamise võtted.

Koolitusel osaleja:

 • teab motivatsioonilanguse põhjuseid ning motiveerimise põhimõtteid
 • mõistab inimese muutumisprotsessi tsüklit ning analüüsib õpetaja sekkumisvõimalusi igas tsükli etapis.
 • teadvustab iseenda kontakti loomise tugevusi, et neid edaspidi efektiivsemalt rakendada.
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid motivatsiooni suurendamiseks
 • teab peamisi motiveerimise küsitlemistehnikaid ning oskab neid muutmisprotsessis rakendada