Muutuste juhtimine meeskonnas

 • Maht: 7 ak. tundi
 • Grupi suurus: max 25 in.
 • Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid
 • Maksumus grupile: 600€ + km
Eesmärk: anda osalejatele ülevaade meeskonnas toimuvate muutustega kaasnevatest protsessidest ja nende juhtimise võimalustest nii individuaalsel kui grupi tasandil ning õpetada parema koostöö saavutamise võimalusi. 
 • millal vajab meeskond muutusi? millised märgid õpetajate igapäevses suhtluses sellele viitavad?
 • muutuste algatamise protsess ja sellega kaasnevad (kriisi)reaktsioonid nii individuaalsel kui grupitasandil. Kuidas neid efektiivselt juhtida?
 • kuidas tulla toime muutustega kaasnevate sise- ja väärtuskonfliktidega?
 • mõtte- ja hoiakute muutuste võimalikkus, et aktiveerida positiivset psühholoogiat ja vaimset tasakaalu töökohal; 
 • koostöö ja sünergia saavutamine meeskonnas: suhtlemine ja suhted erinevate inimtüüpidega, toimetulek vastupanu ja kaitsekäitumistega;
 • “mugavustsoonist” väljatulek: iseenda ja kolleegide toetamine, julgustamine, veenmine (mõjutamine) kasutades erinevaid psühholoogilisi nippe;
 • miks on mõnikord keeruline mõista kolleegide käitumist (teadlikud ja alatedlikud põhjused?). Aktsepteerimine ja tolerantsus ühtse eesmärgi poole liikumisel;
 • emotsionaalselt keerulised ja õpetaja kontrollile vähealluvad olukorrad: kuidas nendega toime tulla ja “ellu jääda”. Iseenda sisevaatlus läbi visuaalkunstiteraapia meetodite;
Koolitusel osaleja: 
 • millised käitumuslikud ja emotsionaalsed indikaatorid viitavad muutuste vajadusele;
 • teavad muutusteprotsessi põhimõtteid ja sellega kaasnevaid mõjutegureid;
 • oskavad hinnata iseenda siseseisundeid ja planeerida tegevusi suurema tasakaalu saavutamiseks;
 • oskavad kasutada tehnikaid sise- ja väärtuskonfliktide lahendamiseks;
 • oskavad kasutada suhtlemistehnikaid parema koostöö ja sünergia saavutamiseks meeskonnas;
 • teavad lihtsamaid eneseteraapia võtteid ja oskavad neid pingeolukorras kasutada.