ETTEVÕTLUSKOOLITUS (Veebis)

Sihtgrupp: alustavad või vähesel määral tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi. 

Eesmärk: juhendada õppijaid ettevõtte käivitamisega kaasnevates valdkondades; toetada nende äriidee vormistamist äriplaaniks, mida soovi korral potensiaalsetele investoritele esitada. 

Koolitusteemad: 

  • Sissejuhatus ettevõtlusesse ja ettevõtjale vajalikud pädevused (motiivid ja tõukejõud; isiksuseomadused ja arengutendetsid)
  • Ideest äriideeni: äriidee leidmine, ärimudeli analüüs ja hindamine.
  • Ettevõtte eesmärgid, strateegia, väärtuspakkumine ja tegevuskava.
  • Ettevõtte juriidilised vormid ja nende eripärad, asukoha ja ärinime valik. 
  • Ettevõtte asutamise etapid. 
  • Ettevõtjale olulised infokanalid ja tugistruktuurid. 
  • Äriplaani olemus, struktuur, koostamise eesmärgid. 
  • Turg ja kliendid: kliendi profiili, nõudluse ja pakkumise mahu määratlemine; turu- uuringud ja statistika.
  • Teenused ja tooted: arendus ja kujunduse alused, positsioneerimine turul; toote elutsükkel; tootmis- ja teenindusprotsessi etapid; tarneahel, ressursside planeerimine. 
  • Konkurents: analüüs, sisenemisbarjäärid; otsesed ja kaudsed konkurendid, nende käitumismudelid ja strateegiad.
  • Turundusstrateegiad ja müügikorraldus. Turunduskanalite ja võimaluste valik; turundusmeetmete valik sõltuvalt valdkonnast, sihtrühmast, tootest ja eelarvest.
  • Turunduse planeerimine. 
  • Müügi – ja jaotuskanalid: müügi edendamine ja müügiprotsess; logistika.
  • Ettevõtte juhtimine: käivitamine, juhtimine ja arendamine lähtuvalt ärimudelist. 
  • Juriidilised aspektid äriühingu asutamisel ja toimimisel: tööõigus, lepingute tüübid; töötasu, tööaeg; töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes. 
  • Riskianalüüs: SWOT, äritegevusega seonduvad olulisimad riskid ja maandamisvõimalused.
  • Raamatupidamise ja maksunduse alused: raamatupidamise seadus; kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine; bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude prognoos; Eesti maksusüsteem (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, tööjõukulud) 
  • Finantsplaneerimine: vajadus, ettevõtte elutsükkel ja kasv. Finantsjuhtimise eripärad elutsükli erinevates faasides, Müügiprognoosid; rahavood, isegenereeruvad finantsprognoosid; omahinnakalkulatsioon. 
  • Kohtumine mentoriga.

Koolituse tulemusena osaleja: 

  • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte 
  • analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili
  • hindab potensiaalsete klientide teenuste ja toodete vajadust 
  • tunneb erinevaid konkurentsivorme 
  • tunneb erinevaid tuurundusmeetmeid- ja kanaleid
  • analüüsib äritegevusega seonduvaid riske
  • tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse alused 
  • koostab finantsanalüüsi
  • koostab äriplaani 

Õpitulemuste hindamise viis: 

Kujundav hindamine, milleks kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid. Küsitluslehed, erinevad tagasiside meetodid, otsene tagasiside koolitajatelt ja grupikaaslastelt, lühikesed testid, kodutööd vastavalt õppekava teemadele, äriplaani etapiviisiline koostamine. 

Hindamiskriteerium: äriplaani esitamine ja kaitsmine. 

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

  • 00

    days

  • 00

    hours

  • 00

    minutes

  • 00

    seconds

Registreeru sündmusele

Available Kohti: 6
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

29.08 - 27.10

Time

Maht: 200 tundi (160 t auditoorsed õpet + 40t iseseisvat tööd)
09:30 - 16:00

Hind

1585 € + KM

Asukoht

Zoom + Tiigi 61b, Tartu
Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
Phone
+372 521 5046
Email
koolitused@jako.ee
INFO & REGISTREERIN

Koolitajad

  • Eva Vahtramäe
    Eva Vahtramäe
  • Kaire Viil
    Kaire Viil

    Kaire töötab täiskasvanute koolitajana 1998. aastast. Ta on 7. taseme täiskasvanute koolitaja. Kaire on lõpetanud Tartu Ülikooli ja tal on humanitaarainete õpetaja kutse. Ta õpib EBSis juhtimiscoachingut ehk inimeste arengu toetamist mõjusate küsimuste esitamisega. Kaire töötab TalTechi Virumaa kolledžis humanitaarainete töörühma juhina ning lektorina. Ta juhendab igal aastal täiskasvanute keelekursusi ning andragoogikakoolitusi. Kaire on Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti saadik. Ta valiti 2018. a aasta koolitajaks. Tema andragoogikakoolituste põhiteemad on motivatsiooni hoidmine elukestvas õppes; ennastjuhtiv õppija; õpistiilid ja intelligentsuse liigid; õpibarjäärid ja -takistused; mentorlus ja tõhus tagasisidestamine, täiskasvanutele sobivad õppemeetodid ning digiõpe. Kaire on kõige rohkem koolitanud praktikajuhendajaid ja täiskasvanute keeleõpetajaid. Tema enda elukestva õppija moto on see, et kes teisi õpetab, ei tohi kunagi ise õppimist lõpetada.

  • Marju Koor
    Marju Koor

    Marju on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Hilisemalt omandanud ka suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning DiSC sertifitseeritud nõustaja õigused. Aastast 2014 on Marju 6. taseme täiskasvanute koolitaja.
    Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates (töö)keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek, vaimse tervise toetamine. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes avaliku ja erasektori organisatsioonides. “Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”
    “Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

  • Siiri Sänn
    Siiri Sänn
QR Code