Suhtlemiskonfliktide lahendamine patsiendi ja tema lähedastega

Maht: 8 ak.t.

Grupi suurus: max 25 in.

Läbiviija: Marju Koor

Maksumus: 550.- + km.

Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid.

Eesmärk: anda ülevaade konfliktide tekkepõhjustest, tagajärgedest ja võimalikest lahendusvariantidest. Praktiseerida suhtlemis-tehnikaid, mis aitavad erinevate konfliktolukordadega paremini toime tulla.

 • Konfliktipsühholoogia olemus: tekkepõhjused, intensiivsus, lühi- ja pikaajalised tagajärjed isiksusele.
 • Erinevad konfliktitüübid (fakti-, väärtus-, protseduurilised jne.) ning neile sobivate lahendusvõimaluste leidmine. Lahendumatute konfliktidega toimetulek.
 • Konfliktolukordade ja personaalsete mõjutegurite kaardistamine lähtuvalt inimese väärtushinnangutest, vajadustest ja eesmärkidest.
 • Konfliktide lahendamine raskete patsientide (viha, agressioon, isiksusehäire jne.) nende lähedaste ja kolleegidega. Osalejate juhtumipõhiste olukordade praktiline lahendamine.
 • Ühekordsete ja korduvate konfliktsituatsioonide lahendamise eripärad. Selge eneseväljenduse mõju konfliktide ennetamisel.
 • 3-osalise kehtestava sõnumi ja “käiguvahetustehnika” praktiline rakendamine konfliktolukordades.
 • Mõjutamis- ja veenmisoskuste arendamine: suhtlemistehnikad, mis aitavad saavutada püsivamaid tulemusi.
 • 6- osaline konfliktlahendusprotsess: kasutamisvõimalused ning praktiline rakendamine osalejate juhtumitele tuginedes.
 • Enesejuhtimine rasketes olukordades: toimetulek sisekonfliktide ning negatiivsete tunnete ja mõtetega, allasurutuse ja töömotivatsiooni langusega.

Koolitusel osaleja:

 • teab konfliktipsühholoogia olemust ning analüüsib enda tööst lähtuvalt erinevate konfliktitüüpide lahendamise võimalusi
 • teadvustab ja analüüsib iseenda väärtushinnangute, vajaduste ja eesmärkide kontekstis konfliktiga toimetuleku võimalusi
 • omab ülevaadet ühekordsete konfliktide lahendamise võimalustest läbi 3-osalise mina-sõnumi ning oskab seda vajadusel rakendada
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise tehnikaid konfliktidega paremaks toimetulekuks.
 • analüüsib iseenda toimetulekut keerlistes olukordades ning oskab vaidlustada irratsionaalseid mõtteid, et seeläbi saavutada parem emotsionaalne tasakaal.

Küsi koolituse hinda