Suhtlemiskonfliktid tööl

Maht: 8 ak.t.

Grupi suurus: max 25 in.

Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid.

Eesmärk: anda ülevaade konflikti tekkepõhjustest erinevate isiksustega ning praktiseerida lähtuvalt sellest efektiivseid sekkumistehnikaid parema koostöö tagamise saavutamiseks.

  • suhtlemiskonfliktide tekkepõhjused töökollektiivis; sümptomid, mis viitavad pingetele. Lühi- ja pikaajalised tagajärjed tööefektiivsusele kestvate suhtlemiskonfliktide korral.
  • konfliktolukordade ja personaalsete mõjutegurite kaardistamine lähtuvalt osalejate väärtushinnangutest, vajadustest ja eesmärkidest.
  • peamised suhtlemiskonfliktide tüübid kaastöötajate vahel ning sobivate lahendusvõimaluste leidmine.
  • toimetulek erinevate isiksusetüüpide (nt. manipulaatorid) ja keerukate olukordadega (nt. agressiivsus, viha jne.). Praktiliste juhtumite lahendamine.
  • suhtlemis-, veenmis- ja motiveerimise tehnikad kaaskolleegidega paremaks toimetulekuks.
  • aktsepteerimine ja iseenda emotsionaalse tasakaalu säilitamine olukordades, kus kolleegide mõjutamine ei õnnestu. Läbipõlemise ennetamine ja stressiga toimetulek.

Koolitusel osaleja:

  • oskab analüüsida suhtlemiskonfliktide tekkepõhjusi oma kollektiivis ning valida sekkumistehnikaid, mis suurendavad edasiste efektiivset koostööd
  • teab iseenda riskifaktoreid, mis võivad põhjustada konflikte ning planeerib tegevusi nende vähendamiseks
  • oskab kasutada lihtsamaid suhtlemis-, veenmis- ja motiveerimistehnikaid suhtlemiskonfliktide ennetamise ja toimetuleku korral.
  • oskab hinnata olukordi, kus suhtlemiskonflitide lahendamine ei õnnestu ning teab, kuidas iseenda emotsionaalset tasakaalu neis olukordades tagada.

Küsi koolituse hinda