Patsiendiga suhtlemise psühholoogia

Maht: 8 ak.t.

Grupi suurus: max 25 in.

Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid.

Eesmärk: teadvustada osalejatele patsiendi vastuvõetamatu käitumise põhjuseid ning õpetada suhtlemistehnikaid erinevate olukordadega toimetulekuks.

 • Patsiendi haiguskäitumine (hirm, vältimine, õpitud abitus) ja sellega toimetulek.
 • Käitumismuutuse algatamine ja toetamine hooldustöötaja tööst ning sihtgrupi eripäradest lähtuvalt.
 • Suhtlemist takistavate tegurite teadvustamine ja vältimine suhtlemisel patsiendiga.
 • Patsiendi motiveerimise võimalused nende suurema iseseisvuse taastamiseks.
 • Erinevad suhtlustasandid ja nende taskaalustamine efektiivseks suhtlemiseks.
 • Enesekehtestamine töös patsientidega: vajaduste ja soovide väärtustamine, allasurutuse ennetamine. Positiivse enesekehtestamise praktiseermine.

Koolitusel osaleja:

 • omab ülevaadet patsiendi haiguskäitumist mõjutavatest teguritest ja sellega kaasnevatest tagajärgedest
 • teab hooldustöötaja rollist lähtuvalt võimalusi soovituslike käitumismuutuste algatamiseks
 • teadvustab põhjalikumalt iseenda käitumismustreid, mis võivad tahtmatult tekitada patsiendis motivatsioonilangus ja vastupanu; oskab efektiivsemalt ennetada suhtlemistakistuste kasutamist patsiendi ja/või tema lähedastega suhtlemisel
 • teab põhilisi kuulamistehnikaid ning suudab vähemalt ühte oma pädevuse piires rakendada.
 • mõistab selge eneseväljenduse põhimõtteid ning oskab kasutada lihtsamaid tehnikaid parema koostöö saavutamiseks patsiendi ja/või tema lähedastega.

Küsi koolituse hinda