Noorukitega suhtlemise väljakutsed meditsiinis

 

Maht: 8 ak.t.
Grupi suurus: max 25 in.
Läbiviija: Marju Koor, psühholoog
Maksumus: 600.- + km.
Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid.

Eesmärk: tutvustada noorukitega suhtlemise eripärasid lähtuvalt nende vaimsest ja füüsilisest arengust ning terviseprobleemi eripärast. Samuti praktiseerida suhtlemistehnikaid, mis aitavad meditsiinitöötajal paremini luua usaldusväärne kontakt noorukiga (ja vajadusel tema vanematega) ning suurendada tema motivatsiooni algatada vajalikke tervisekäitumuslikke muutusi pikemaajalise heaolu saavutamiseks.

 • füüsiline, vaimne, moraalne ja sotsiaalne areng noorukieas – kuidas need mõjutavad käitumist, arusaamisi, hoiakuid ja reaktsioone terviseprobleemide korral;
 • nooruki käitumise eripärad arenguliste ja traumaatiliste kriiside korral ja meditsiinitöötaja sekkumisvõimalused;
 • noorukiga suhtlemise põhimõtted: usaldusväärse kontakti loomise eeldused ja võimalused; toimetulek põlvkondadevaheliste erinevustega hoiakutes ja tolerantsuses; isiksusetüübist (nt. ekstravert vs. introvert) lähtuv suhtlemine;
 • tervisekäitumuslike muudatuste algatamine ja noorukite motiveerimine;
 • erinevad peremudelid ja kiindumussuhted ning sellest lähtuv suhtlemine eri vanuses noorukitega;
 • tervishoiutöötajate toimetulek iseenda emotsioonidega keerulistes suhtlemisolukordades; praktiline eneseab

Koolitusel osaleja:

 • teab noorukieaga kaasnevaid füüsilisi, vaimseid, moraalseid ja sotsiaalseid arengulisi eripärasid ning oskab valida õigeid suhtlemistehnikaid sellest lähtuvalt;
 • teadvustab arengulistest vajadustest tulenevaid käitumuslikke ja hoiakulisi reaktsioone erinevate terviseprobleemide korral;
 • tunneb ära kriisireaktsioonid ning oskab planeerida vajalikke sekkumistehnikaid;
 • teab noorukitega kontakti loomise eeldusi ning oskab neid vajadusel kasutada;
 • teab, kuidas suurendada noorukite motivatsiooni vajalikke tervisekäitumuslike muutuste algatamiseks;
 • oskab toime tulla iseenda emotsioonidega keerulistes suhtlemisolukordades ning kasutada vähemalt 2 tehnikat.

Küsi koolituse hinda

 

 

 

 

“Mulle meeldis koolitusel käsitletud teemade kaasaegsus; tekkis enesekindlus, et teen peaaegu õigesti”

Inga, kooliõde Ida-Virumaalt

 

“Väärtustan koolitusel erinevaid arutelusid ja juhtumianalüüse ning praktilisi peegeldusharjutusi”

Merily, õde Tartust

Meeldisid koolitaja praktilised näited, grupi kaasamise oskus ja energilisus”

Riin, õde Viljandist