Kriisis patsiendiga suhtlemine

Maht: 8 ak.t.

Grupi suurus: max 25 in.

Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, situatsioonianalüüsid.

Eesmärk: anda osalejatele ülevaade erinevate traumaatiliste sündmuste mõjust patsiendi ja tema lähedaste koostöövalmidusele. Selleks, et õed teadvustaksid efektiivsemalt patsientide erinevaid kriisireaktsioone ning oskaksid sellest lähtuvalt õigeid psühholoogilisi sekkumisvõimalusi, käsitletakse kursusel järgmisi teemasid:

  • Kriisireaktsioonide olemus: tunnused ja põhjused. Kriisiabi põhimõtted erinevates faasides
  • Lühi- ja pikaajalised stressreaktsioonid: tegurid ja käitumisjuhised, mis aitavad patsiendil ja/või tema lähedasel neis olukordades paremini toime tulla.
  • Traumaatilisest sündmusest tingitud suhtlemise eripärad (vägivald ja väärkohtlemine, kuriteo- ja õnnetusohvrid jne.)
  • Suitsidaalse patsiendiga suhtlemisvõimalused (erinevad tüübid, raskusastmed, riskifaktorid jne.)
  • Surm ja lein: eripärad ja nõustamine
  • Eneseabi võimalused läbipõlemise ennetamiseks

Koolitusel osaleja:

  • teab kriisireaktsioone ning oskab planeerida oma käitumist igas kriisireaktsiooni etapis.
  • teab ja oskab märgata kriisi lühi- ja pikaajalisi tagajärgi ning suunata patsienti spetsialisti juurde
  • teab erinevate traumaatiliste kriiside eripärasid ning oskab oma käitumist neis olukordades reguleerida ja abiandmise pädevust hinnata
  • teadvustab iseenda läbipõlemise riskifaktoreid ning analüüsib võimalusi läbipõlemise ennetamiseks.

Küsi koolituse hinda