Koostöö meeskonnas – eduka tulemuse võti!

Maht: 8 ak.t.

Grupi suurus: max 25 in.

Meetodid: grupiarutelud, rollimängud, praktilised harjutused

Eesmärk: anda ülevaade meeskonnatöö põhimõtetest ja arengufaasidest ning iga osaleja personaalsest rollist meeskonnas. Samuti analüüsida erinevate mõjutegurite lühi- ja pikaajalisi tagajärgi organisatsiooni eesmärkide ja efektiivsema koostöö saavutamisel.

 • meeskonna ülesanded, tunnused, arengufaasid ja eesmärgid;
 • iga osaleja vastutus ja rollijaotus ning ootused meeskonnas; toimetulek rollikonfliktidega;
 • erinevad isiksused ja põlvkonnad meeskonnas: kuidas sellest lähtuvate eriarvamustega paremini toime tulla;
 • suhted ja suhtlemine efektiivsema kootöö tagamiseks; erinevad tasandid, hoiakud ja põhimõtted, eneseväärtustamine; toimetulek (sh. kehtestamine) keeruliste ja vastupanus kolleegidega;
 • hoolimine, väärtustamine ja tunnustamine – kelle ülesanne? kuidas ja millal toetada kolleegi positiivse ja negatiivse tagasiside andmise tehnikad, mis soodustavad edasist koostööd meeskonnas;
 • kokkulepete sõlmimine ja reeglitest kinnipidamine ning probleemide lahendamine kokkulepete rikkumisel;
 • psühholoogiline enesekaitse emotsionaalselt keerulistes (sh. kriitilistes) olukordades

Koolitusel osaleja:

 • teab meeskonnatöö toimimise põhimõtteid ning oskab määratleda iseenda vajadusi ja arengusoove meeskonnaliikmena;
 • teadvustab meeskonnaliikmeks olemise rolliga kaasnevaid kohustusi, vastutust ja ootusi ning tunneb ära rollikonflikti ja oskab valida sekkumismeetodeid;
 • oskab efektiivsemalt toime tulla meeskonnaliikmete isiksusest ja vanusest tulenevate eriarvamustega;
 • teadvustab iseenda hoiakuid, väärtushinnanguid ja põhimõtteid ning oskab valida suhtlemistehnikaid, mis aitaksid tugevdada meeskonnaliikmetevahelist koostööd;
 • teab kuidas ja millal toetada kolleegi; mõistab positiivse tagasiside olulistust ning oskab anda eesmärgile suunatud konstruktiivset tagasisidet kolleegile;
 • oskab kasutada 6-osalist probleemlahendustmeetodit kokkulepete rikkumise korral;
 • teab psühholoogilise eneseabi võtteid ning oskab vajadusel neist mõnda kasutada.

Küsi koolituse hinda