Tervishoiutöötajatele

Eesmärk: anda osalejatele ülevaade pingete sügavamatest tekkepõhjustest ja pakkuda osalejatele praktilisi võtteid emotsionaalsete ja füüsiliste stressoritega toimetulekuks.

Lisainfo…

Eesmärk: tutvustada noorukitega suhtlemise eripärasid lähtuvalt nende vaimsest ja füüsilisest arengust ning terviseprobleemi eripärast. Samuti praktiseerida suhtlemistehnikaid, mis aitavad meditsiinitöötajal paremini luua usaldusväärne kontakt noorukiga (ja vajadusel tema vanematega) ning suurendada tema motivatsiooni algatada vajalikke tervisekäitumuslikke muutusi pikemaajalise heaolu saavutamiseks.

Lisainfo…

Eesmärk: anda ülevaade meeskonnatöö põhimõtetest ja arengufaasidest ning iga osaleja personaalsest rollist meeskonnas. Samuti analüüsida erinevate mõjutegurite lühi- ja pikaajalisi tagajärgi organisatsiooni eesmärkide ja efektiivsema koostöö saavutamisel.

Lisainfo…

Eesmärk: anda ülevaade vaimse, füüsilise ja seksuaalse vägivalla põhjustest, säilitatavatest teguritest ja meditsiinitöötaja esmatasandi sekkumisvõimalustest. Samuti tutvustada lihtsamaid nõustamistehnikaid ja eripärasid sõltuvalt vägivallaperioodi kestvusest. Täiendavalt õpitakse toime tulema iseenda emotsioonide, tunnete, mõtete ja hoiakutega esmatasandil lahendamatu olukordade puhul

Lisainfo…

Eesmärk: anda ülevaade konfliktide tekkepõhjustest, tagajärgedest ja võimalikest lahendusvariantidest. Praktiseerida suhtlemis-tehnikaid, mis aitavad erinevate konfliktolukordadega paremini toime tulla.

Lisainfo…

Eesmärk: anda ülevaade motiveerimise põhimõtetest, võimalustest ja tehnikatest. Praktiseerida suhtlemistehnikaid, mis aitavad vestluspartneril paremini jõuda sisemiste motivatsiooniallikateni ning algatada oma elus vajalikke (tervisekäitumuslikke) muutusi.

Lisainfo…

Eesmärk: anda osalejatele ülevaade erinevate traumaatiliste sündmuste mõjust patsiendi ja tema lähedaste koostöövalmidusele.

Lisainfo…

Eesmärk: teadvustada osalejatele patsiendi vastuvõetamatu käitumise põhjuseid ning õpetada suhtlemistehnikaid erinevate olukordadega toimetulekuks.

Lisainfo…

Eesmärk: anda ülevaade konflikti tekkepõhjustest erinevate isiksustega ning praktiseerida lähtuvalt sellest efektiivseid sekkumistehnikaid parema koostöö tagamise saavutamiseks.

Lisainfo…