2.moodul. Enese- ja meeskonnajuhtimine ehitusprojekti protsessis

Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

12.03.20 - "Enese- ja suhetejuhtimine ehitusprojekti protsessis
13., 26.03.20 - "Meeskonna juhtimine ehitusprojekti protsessis

Riia 181a.,Tartu

1130 + KM

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Juba töötavad isikud saavad taotleda Töötukassast koolitustoetust erialaoskuste omandamiseks ja/v. täiendamiseks. Loe lähemalt…

 • Koolituse 1. mooduli (2 päeva) läbimine annab “Ehitusinseneri kutse” taotlemiseks ja taastõendamiseks 11 TP. 
 • Koolituse 1. 2. ja 3. mooduli (6 päeva) = 32 TP
 • Koolituse 1. 2. ja 3. mooduli (6 päeva) läbimine koos sooritatud projektijuhi kutseeksamiga = 45 TP

Eesmärk. Koolituse läbinud õppija analüüsib iseenda tegevusi inim- ja keskkonnaressursside juhtimisel ehitusprojektide protsessis ning planeerib tegevusi tööefektiivsuse ja -motivatsiooni suurendamiseks

Koolituse läbinud õppija: 

 • analüüsib iseenda tugevusi ja arengukohti teiste inimestega suhtlemisel DiSC- mudeli põhjal 
 • teadvustab iseenda kohanemisvajadust suhtlemisel
 • teab meeskonna kujunemisetappe ja planeerib enda tegevusi igas etapis tulemuslikuma töökorralduse saavutamiseks;
 • analüüsib enda kogemusest lähtuvalt konflikti võimalikke tekkepõhjuseid;
 • planeerib tegevusi meeskonnakonfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks;
 • teab läbirääkimiste põhimõtteid; kirjeldab võimalusi nende läbiviimiseks erinevates projektijuhtimise etappides;
 • mõistab meeskonnaliikmete mittemateriaalseid motiveerimis-meetodeid;
 • planeerib tegevusi projektijuhi kutseeksami sooritamiseks

Koolitusteemad:

Projekti kohandamine keskkonnaga:

 • projekti vastavusse viimine eeskirjade, standardite ja regulatsioonidega;
 • projekti huvipoolte kaardistamine;
 • projekti  mõjutavate kultuuriliste erinevuste ja väärtushinnangute väljaselgitamine ja arvestamine.

Eneseanalüüs ja –juhtimine:

 • minu käitumist mõjutavad tegurid;
 • inimeste erinevus ja nende mõistmine (DiSC) mudel;
 • isiklike suhete loomine ja osapoolte kaasamine;
 • enesekindluse saavutamine;
 • usalduse loomine

Meeskonnatöö juhtimine

 • milline meeskonnatunne olulisus projekti tõhususele;
 • projekti- ja objektijuhi tegevused läbi meeskonna loomise 4 etapi, et saavutada üksteise toetamine
 • konfliktide ja kriiside ärahoidmine;
 • konfliktide lahendamine või vahendamine;
 • meeskonnaliikmetevaheline kommunikatsioon: eesmärk, takistavad tegurid; operatiivse info saamine meeskonnaliikmetelt;
 • läbirääkimised: ettevalmistus, tehnikad, tulemuse saavutamine
 • motivatsioon: sisemine- ja välimine motivatsioon; motivatsiooni suurendamine ja säilitamine kogu töö käigus;
 • avatud töökeskkonna toetamine;
 • erinevad loovustehnikad

 

Koolitaja Tiit Valm on praktik, kes pea 30 a. on erinevate väike- ja suurettevõtete nõukogudes ja juhatuses (nt. AS Ariko, AS Frens, AS Baltic Computer Systems) omandanud väärtuslikke kogemusi protsesside ja inimeste juhtimisel. Pikaaegse koolitaja ja konsultandina pakub ta osalejatele läbi personaalse lähenemise efektiivsemaid lahendusi projektide tulemuslikumaks juhtimiseks. Tema lemmikteemadeks on nii projektijuhtimine kui ka töökorraldus erinevates juhtimiskeskkondades sh. maatriks-organisatsioonid ja strateegiline juhtimine. 

Scroll to Top